English version of this review below the video.

Met ondermeer Hemelbestormer, Entartung, Wolven, Gorath en Rituals of the Dead Hand, heeft bezige bij Lykormas al heel wat watertjes doorzwommen, maar met Lhaäd, zijn allernieuwste project, daalt de Limburger heel wat meters in de allerdiepste onderzeese krochten af. 6.000 tot 11.000 meter om specifiek te zijn, want daar bevindt zich de hadalzone, ook bekend als de hadopelagische zone, het diepste gebied van de oceaan, gelegen in de oceanische loopgraven en spelonken. Lhaäd kan als een anagram voor hadal gezien worden maar er zou ook een link zijn met Hades, de Griekse God van de Dood en de Onderwereld.

Below“, het debuut van Lhaäd, dat via een tripartite tussen Babylon Doom Cult Records, Extraconscious Records en Fólkvangr Records naar de oppervlakte komt geborreld, voelt dan ook aan als een diepe duik in het ongewisse en de duisternis die nog een stuk onder de abyssopelagische zone verstopt zit. De songtitels zijn even ongedefinieerd als de metazoaire organismen die zich op die diepte bevinden.

Muzikale inspiratie voor Lhaäd werd volgens Lykormas gevonden bij bands als Thorns, Mysticum en Darkspace, en dat gaan we niet ontkennen. Dat houdt in dat er een heus industrieel randje aan de nummers zit en dat het tempo quasi volcontinu als een tsunami-ontketenende maalstroom doorraast. De sound van de geprogrameerde drumtorpedo’s klinkt trouwens erg goed en niet zo machinaal als bij de vernoemde referenties. De invloed van Snorre Westvold Ruch, dé absolute heerser en inspiratiebron voor menig muzikant als het op blackmetalriffwerk aankomt, is hoorbaar in “Below I“. De drumritmes in het snedige “Below II“, dat u hieronder exclusief in première kan aanhoren, refereren dan weer eerder aan de Noorse mushroom-liefhebbers, terwijl het industrial-achtige middenstuk opnieuw aan Thorns en “Rebel extravaganza“, de destijds erg omstreden Satyricon-plaat die erg door Snorre’s speelstijl beïnvloed werd, doet denken. De elektronica die we op de achtergrond horen, herkennen we ook van Hemelbestormer en Rituals Of The Dead Hand, want ook in deze bands wordt met dat element geëxperimenteerd.

In “Below III” wordt aanvankelijk wat gas teruggenomen en eist die elektronica een grotere mechanische rol op. De toetsen creëren geen intergalactische, stargazing taferelen zoals bij een Darkspace, maar voelen eerder als de op tilt slaande boordcomputer en dieptemeter van onze onderzeeër aan terwijl we steeds verder de dieperik in zakken. Het militaristische tussenstuk ademt opnieuw Mysticum in al zijn poriën uit. Ook al zijn de invloeden onmiskenbaar aanwezig, toch heeft Lhaäd ook een stukje eigen identiteit doordat Lykormas zich van een diepe strot bedient, terwijl hoge en iele screams eerder gangbaar zijn in dit genre. In “Below III” horen we hem op zijn maniakaalst krijsen alsof er nog amper zuurstof naar zijn hersenen gepompt wordt.

In “Below IV” schiet onze onderzeeër tegen een rotvaart het ongewisse tegemoet en horen we een mix tussen wat Abbath en Demonaz ons op de Immortal-platen “Pure holocaust” en “Battles in the north” lieten horen, de kosmische grootsheid van een Darkspace en stoïcijnse death metal. Het stugge, mid-tempo “Below V” bevat enkele samples van onderwaterklanken en laat verderop ook de nodige ruimte voor wat melodie terwijl de subtiele elektronicabliepjes hier aanvoelen als de elektropulsen die bepaalde vormen van onderwaterleven genereren. Met meer dan zeven minuten speeltijd is dit nummer echter wat langdradig.

Het claustrofbische “Below VI” geeft ons middels supersonische blastbeats en enkele welgemikte Mysticumiaanse drumroffels een allerlaatste pandoering die onze longen vacuüm zuigt en alle zuurstof in onze onderzeeër onttrekt. Met een gelukzalige grijns op onze tronie zinken we levensloos de nietigheid tegemoet.

Daar waar Lykormas met Hemelbestormer de elementen aarde en lucht verkent, krijgt op “Below” het element water een welgeslaagde ode. Benieuwd of hij nog een “vuur”-plaat in zich heeft, of dat moest Wolven zijn. Dikke aanrader!

JOKKE: 85/100

Lhaäd – Below (Babylon Doom Cult Records/Extraconscious Records/Fólkvangr Records 2021)
1. Below I
2. Below II
3. Below III
4. Below IV
5. Below V
6. Below VI

With among others Hemelbestormer, Entartung, Wolven, Gorath and Rituals of the Dead Hand, busy body Lykormas has traversed many waters. However, with Lhaäd, his newest project, the Limburgian dives many meters to the deepest subaqueous reaches. 6.000 to 11.000 meters to be exact, because that’s where the hadal zone, also known as the hadopelagic zone, the deepest region of the oceans, lies. It encompasses the oceanic trenches and caverns. Lhaäd could be seen as an anagram for hadal, but there’s also a supposed link with Hades, the Greek god of death and the underworld.

“Below,” the debut by Lhaäd, surfaces thanks to a collaboration between Babylon Doom Cult Records, Extraconcious Records and Fólkvangr Records, and subsequently feels like a deep dive into the unknown and into the darkness that is hidden below even the abyssopelagic zone. The song titles are as undefined as the metazoan organisms living at those depths.

Musical inspiration for Lhaäd was found in bands such as Thorns, Mysticum and Darkspace, according to Lykormas, and it’s something we will not deny. It means that there is an actual industrial edge to the songs and that the tempo rages pretty much continuously like a tsunami-inducing maelstrom. The sound of the programmed drum torpedoes rings very true, by the way, and not as machinelike as they sound in the aforementioned bands. The influence of Snorre Westvold Ruch, the absolute ruler and inspiration for many musicians when it comes to Black Metal riffs, is noticeable in “Below I.” The beats in the striking “Below II,” which we can premiere to you exclusively below, refer more to the Norse mushroom lovers, while the industrial-like midsection reminds us of the aforementioned Thorns and of “Rebel Extravaganza“, the at the time very controversial Satyricon record which was heavily influenced by Snorre’s style of playing. We recognize the electronics we hear in the background from Hemelbestormer and Rituals of the Dead Hand, since within these bands Lykormas also experiments with these.

At the start of “Below III” the foot initially lifts of the gas for a while, and the electronic sounds takes to the forefront in a decidedly mechanical way. The keys don’t induce intergalactic stargazing sceneries as is the case with Darkspace, but they feel more like the board computer and depth meter of our submarine going haywire while we descend into the deep. The militaristic interlude exhales Mysticum from all its pores. Even though all those influences are present, Lhaäd still has its own identity because Lykormas uses deep vocals, while high and frail shrieks are part and parcel for the genre. In “Below III” we hear him screaming on his most maniacal, as if there’s hardly any oxygen being pumped into his brain by now.

“Below IV” sees our submarine hurtling towards the unknown, and we hear a mix of what Abbath en Demonaz gave us on the Immortal records “Pure Holocaust” and “Battles in the North,” the cosmic greatness of Darkspace, and stoic Death Metal. The rigid, mid tempo “Below IV” contains some samples of underwater sounds, and later on leaves some much needed room for melody, while the subtle electronic bleeps here feel like the electro pulses created by certain forms of submarine life. With a runtime of more than seven minutes however, this song is somewhat long-winded.

The claustrophobic “Below VI” gives us a final thrashing through supersonic blastbeats and a few well-aimed Mysticum-esque drumlicks, which suck our lungs vacuum and deprive our submarine from all oxygen. With a blissful grin on our mugs, we sink lifelessly into oblivion.

Where Lykormas explores the elements of earth and sky with Hemelbestormer, the element of water received a highly successful ode on “Below.” I’m curious if he has a “Fire” record in him, or that should be Wolven. This is highly recommended!

JOKKE: 85/100